loi chua anh bia anh bia
1 2 3 4

Tuesday, July 28, 2015

Tisha b'Av: The Third Holy Temple Plans Have BegunDân Y-sơ-ra-ên đã bắt đầu khởi động chương trình xây dựng Đền Thờ Giê-ru-sa-lem Thứ 3 trong ngày Tisha B'Av (Ngày 9 tháng Av). Đây là một trong những điều ứng nghiệm Khải Huyền 11. Đền thờ này không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời không ngự trong đền thờ tay người làm ra.
Ê-sai 66:1-2 "Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời là ngai Ta, đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ xây nhà thể nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? Đức Giê-hô-va phán: Mọi sự nầy đều bởi tay ta làm ra, và có như vậy. Nầy là kẻ mà ta đoái đến: tức là kẻ nghèo khó có lòng ăn năn đâu đớn, nghe lời nói ta mà run."
Chúa Giê-xu đã làm xong sự đền tội bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá. Vì vậy sẽ không còn của lễ chuộc tội nào nữa. Dự án Đền thờ Giê-ru-sa-lem thứ 3 có thể khôi phục lại hệ thống tế lễ sinh vật như thời Cựu Ước.
Khải Huyền 11 có thể được ứng nghiệm trong những năm tháng tới. Nguyện Chúa thương xót và cứu người Y-sơ-ra-ên, cũng như tất cả ai kêu cầu cùng danh Yeshua (Giê-xu).
PhuocLe

Thì Giờ Để Ăn Năn