loi chua anh bia anh bia
1 2 3 4

Thursday, March 12, 2015

Suy Gẫm Lời Chúa Bài 17

Bài 17:
Đi Theo Tiếng Gọi của
Đức Chúa TrờiNếu câu chuyện của Nim-rốt và tháp Ba-bên giải thích vì sao loài người tràn ra trên mặt đất với nhiều ngôn ngữ và tiếng nói khác nhau thì đây cũng chính là tiền đề cho câu chuyện lịch sử của dân Do-Thái. Sáng Thế Ký chương 12 mở đầu câu chuyện về tổ phụ của dân Y-sơ-ra-ên là Áp-ra-ham, và đây cũng là nhân vật mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về cuộc đời và đức tin của ông.
Câu hỏi 1: Áp-ra-ham là ai? Vì sao Đức Chúa Trời chọn và kêu gọi ông?
Áp-ra-ham là con trai của Tha-rê, thuộc dòng dõi của Sem, con trưởng nam của Nô-ê. Sem là dòng dõi được Đức Chúa Trời ban phước (9:26). Kinh Thánh không mô tả(1) về cuộc đời của Áp-ra-ham cho đến lúc ông được 75 tuổi. Tuy nhiên, những phần giải thích của tài liệu Midrash Do Thái đã đóng góp phần nào cho sự hiểu biết về bối cảnh xã hội của Áp-ra-ham thời bấy giờ. Thời điểm của Áp-ra-ham lúc bấy giờ cũng là thời điểm mà Nim-rốt là người cai trị nhiều thành phố và quản trị cả vùng Mê-sô-bô-ta-mi. Dưới sự cai trị và bành trướng của Nim-rốt, các dân tộc lúc bấy giờ phải thờ lạy thần Mặt Trời và các thần tượng khác. Tha-rê, cha của Áp-ra-ham cũng là người thờ thần tượng và theo sự dẫn dắt của Nim-rốt. Áp-ra-ham từ nhỏ đã học biết về Đức Chúa Trời, trở nên kính sợ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham chống đối (2) sự thờ phượng thần tượng của cha mình cũng như sự thờ thần tượng của những người xung quanh. Nếu Nô-ê là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, thì Áp-ra-ham cũng là người kính sợ (3) Đức Chúa Trời như vậy. Vì sống giữa một dân tộc và cộng đồng thờ thần tượng, Áp-ra-ham phải đối diện nhiều sự chống đối và bách hại từ Nim-rốt và cộng đồng xung quanh, nên Áp-ra-ham và gia đình phải rời quê hương mình là U-rơ đi qua xứ Ca-na-an (11:31). Đây có thể là những lý do Đức Chúa Trời chọn và kêu gọi Áp-ra-ham phải ra khỏi (4) quê hương, vòng bà con và nhà cha người (12:1) để đi đến một xứ mà Chúa sẽ chỉ cho.
Câu hỏi 2: Lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham là gì? Áp-ra-ham đáp lại tiếng gọi của Đức Chúa Trời như thế nào?
Tiếng gọi (5) của Đức Chúa Trời trên Áp-ra-ham đó là phải ra khỏi quê hương, khỏi gia đình, nơi mà người ta thờ thần tượng và thần Mặt trời, để đi theo sự hướng dẫn của Chúa và thờ phượng Ngài. Tiếng gọi của Đức Chúa Trời kèm theo một lời hứa (6) rất đặc biệt đó là: "Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.(7) Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước." (12:1-3)
Kinh Thánh cho biết Áp-ra-ham đáp ứng (8) lại tiếng gọi chỉ trong một câu rất ngắn gọn. "Rồi, Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy." Tuy nhiên, ra đi theo tiếng gọi của Chúa là một quyết định không dễ dàng. Kinh Thánh chép rằng: "Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu." Hành động vâng theo tiếng gọi của Chúa được Kinh Thánh mô tả là hành động đức tin,(9) vì Áp-ra-ham không biết mình đi đâu. Lời hứa trở thành một dân tộc lớn lại càng khó hiểu vì Áp-ra-ham và vợ là Sa-rai đã già và không có con. Vùng đất mà Đức Chúa Trời chỉ cho là vùng đất của một dân tộc khác, là nơi đã có người sinh sống.
Tuy nhiên, vì sự kính sợ và yêu mến Đức Giê-hô-va nên Áp-ra-ham đã quyết tâm và hết lòng bước theo sự hướng dẫn của Chúa trên cuộc đời mình. Chính bởi điều này, Áp-ra-ham đã trở nên tổ phụ của dân Y-sơ-ra-ên và không chỉ vậy, ông là tổ phụ (10) của tất cả những ai đặt đức tin mình nơi Đức Chúa Trời.
Câu Hỏi Thảo Luận:
1) Xã hội loài người trong thời điểm của Áp-ra-ham là gì? Vì sao Đức Chúa Trời chọn và kêu gọi Áp-ra-ham?
2) Hãy phân tích vì sao Áp-ra-ham vâng theo tiếng gọi của Chúa được cho là hành động đức tin? Đức tin là gì?
3) Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn làm gì? Bạn sẽ đáp lại tiếng gọi của Đức Chúa Trời trên cuộc đời mình như thế nào? Bạn học được điều gì về đức tin nơi Đức Chúa Trời?

No comments:

Post a Comment

Đóng Góp Ý Kiến